СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUSLTD, реєстраційний  номер 303560 акціонер Акціонерного товариства «Харківобленерго» та Приватного  акціонерного товариства «Харківенергозбут» відповідно до частини четвертої статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» оголошує відбір на посади незалежних членів наглядової Акціонерного товариства «Харківобленерго» та Приватного  акціонерного товариства «Харківенергозбут» (надалі -Товариства).

 

Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради Товариств, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради:  

Претендент повинен

 • мати вищу освіту (не нижче ступеня “магістра” або прирівняного до нього) зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, виробництва та технологій, міжнародних відносин або права;
 • мати загальний робочий стаж роботи не менше 10 років у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, бухгалтерський облік та аудит, управління, адміністрування бізнесу чи юриспруденція;
 • мати стаж роботи не менше 5 років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, бухгалтерський облік та аудит, управління, адміністрування бізнесу чи юриспруденція;
 • мати повну цивільну дієздатність;
 • мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;
 • мати бездоганну ділову репутацію, керуватися в роботі високими діловими нормами та принципами, дотримуватися принципів добропорядності, неупередженості та чесності;
 • не мати непогашеної судимості;
 • мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;
 • володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;
 • відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;
 • вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською;
 • взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 50 робочих днів на рік;
 • продемонструвати базове знання законодавчих актів у галузі, відповідної до напрямку діяльності підприємства, розуміння його глобальних тенденцій в Україні та світі;
 • відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

 Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України

 • не входив протягом попередніх п’яти років до складу органів управління Товариств та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій);
 • не одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років від Товариств та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 • не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариств чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також є фізичною особою — підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг);
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Товариств та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариств та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником Товариств та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є акціонером — власником контрольного пакета акцій Товариств та/або є представником  акціонера — власника контрольного пакета акцій цього товариства в  будь-яких цивільних відносинах;
 • не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради Товариств;
 • не може бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з Товариств (згідно з частиною третьою статті 112 Закон України «Про управління об’єктами державної власності»);
 • не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище. (Для цілей цього застереження близькою особою є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті ЗУ «Про акціонерні товариства» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта).

Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій

 • стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації стратегії розвитку компанії чи галузі;
 • управління діяльністю великих підприємств або галузей, відповідних до напрямку діяльності підприємства;
 • операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;
 • фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;
 • корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління, чи організації роботи наглядової ради (ради директорів);
 • практичні навички ведення переговорів на високому рівні, в тому числі на урядовому, міжнародному та у сфері ділових відносин;
 • успішний досвід підготовки чи управління змінами регуляторної сфери: підготовки підприємств до приватизації, розвиток нових напрямків діяльності, інвестиційна діяльність, право, трудові  відносини;
 • досвід роботи у підготовці або реалізації проектів державно-приватного партнерства.

    Буде перевагою

 • успішний досвід розробки чи впровадження стратегії великих підприємств у/або галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
 • досвід у розробці чи управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання).

 

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Харківенергозбут»

Визначення стратегії та контроль за її реалізацією

 • визначення стратегії діяльності Товариств та нагляд за її реалізацією;
 • нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;
 • розгляд та затвердження річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна у відповідності до десятирічного плану розвитку мережі, затвердженого регулятором;
 • визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

Корпоративне управління

 • вживання належних заходів прозорості для зростання публічної довіри до Товариств, а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідність його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;
 • відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у Товариств;
 • забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю;
 • забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами;

Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії

 • залучення належного вищого керівництва до Товариств, здатного забезпечити реалізацію стратегії, визначеної наглядовою радою, та досягнення результатів;
 • регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва;
 • забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;
 • визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;
 • нагляд за забезпеченням вищим керівництвом Товариств фінансової стабільності компанії;
 • забезпечення відповідності дій вищого керівництва Товариств найкращим стандартам корпоративного управління;
 • розгляд та затвердження планів діяльності вищого керівництва Товариств щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіями, представництвами або іншими підрозділами чи суб’єктами господарювання, підконтрольними Товариств.

Узгодження інтересів

 • забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва Товариств найкращим інтересам компанії;
 • запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів компанії та зловживання в операціях із пов’язаними особами.

 Аудит та контроль

 • забезпечення наявності у Товариств належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;
 • забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції Товариств на ринку;
 • забезпечення наявності у Товариств належних систем контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія.

 

 Прозорість та розкриття інформації

 • сприяння прозорості діяльності та розкриття інформації, а також якості комунікацій у відповідності до законодавства України та згідно з найкращими практиками.

Наглядова рада  кожного Товариства сукупно повинна володіти максимальним набором компетенцій, наявність яких вимагається від окремих кандидатів у члени наглядової ради. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою: заяву на участь у відборі, яка має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності), українською мовою.

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською мовою);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Товариств;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості. Відповідні документи подаються українською або англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію. Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.


 

Заяви щодо участі у конкурсному відборі (назва товариства, на яке надсилається заява, позначається в темі листа) приймаються з 10:00 08.06.2021 (за київським часом) до 18:00 22.06.2021 (за київським часом) включно і надсилаються на електронну адресу konkurs@boyden.com
Також кандидат, в залежності від вибору підприємства, повинен роздрукувати, заповнити та відправити за вказаною електронною адресою наступні документи:

Телефон для довідок: (044) 390 60 00

Відбір починається з 23 червня 2021 р.


Компанія Boyden. Довідка

Заснована в 1946 році компанія Boyden була першою компанією з підбору управлінського персоналу. Boyden — одна з найбільших міжнародних компаній зі штаб-квартирою в Нью-Йорку і командами досвідчених консультантів в 75 офісах в 45 країнах світу.

Boyden регулярно входить в Топ міжнародних рейтингів, в 2017, 2018 та 2019 році увійшла в десятку кращих фірм з пошуку і підбору персоналу згідно Forbes.com.

Boyden Україна це одна з найдосвідченіших команд консультантів в країні. У київському офісі працює 10 співробітників, включаючи 6 партнерів/консультантів, чий сукупний досвід в сфері підбору персоналу становить 75 років. Команда Boyden Україна є членом міжнародної Асоціації executive search консультантів (www.aesc.org).